O placówce

 ADRES:

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka
Pl. 1 Maja 11
47-330 Zdzieszowice
Tel/fax – 77 4844445
e-mail – puchatkoweprzedszkole@wp.pl

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

mgr Bogusława Hawzner

 STATUS PRAWNY:

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego – Miasta i Gminy Zdzieszowice

NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA:

Placówka nosi nazwę Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka.
Jest placówką wychowania przedszkolnego zorganizowaną na podstawie
zarządzenia Nr2/92 Burmistrza Miasta i Gminy w Zdzieszowicach z dnia 01.09.1992r.

Przedszkole posiada numer statystyczny – Regon – 530580493 oraz
numer identyfikacji podatkowej – NIP – 749-17-98-866.

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i jej przepisów wykonawczych
- statutu.

Przedszkole posiada imię oraz logo.

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach jest palcówką publiczną:

- prowadzi działalność wychowawczo- dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego
- dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
- zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.