Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdziesz.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-05.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Hawzner, e-mail: puchatkoweprzedszkole@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4844445. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona Internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

47 - 330 Zdzieszowice, pl. 1 Maja 11
tel: +48 77 4844445
fax: +48 77 4844445
E-mail: puchatkoweprzedszkole@wp.pl
Strona internetowa: www.przedszkola2zdzieszowice.szkolnastrona.pl

Skróty klawiszowe:


Na stronie internetowej można korzystać ze standartowych sktótów klawiaturowych.

 

 

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku przedszkola prowadzi wejście główne od strony Placu 1 Maja. Wejście to jest zrównane z poziomem przyległego terenu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W dwukondygnacyjnym obiekcie korytarze, schody oraz balustrady schodowe są zgodne z prawem budowlanym. W budynku nie ma wind. W obiekcie nie również toalet dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Na parter budynku prowadzą schody, brak jest platformy schodowej. W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidowe i słabowidzące.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przedszkole nie posiada parkingu. W odległości 8 metrów od budynku przedszkola na Placu 1 Maja znajdują się ogólnodostępne miejsa postojowe. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych nie są wydzielone.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Pies powinien być wyposażony w uprząż, natomiast osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym  nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia do na smyczy.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.