CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

  1. NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA

Placówka nosi nazwę Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach. Jest usytuowana przy Placu 1-go Maja 11.

Mieści się w budynku komunalnym, zaadaptowanym na potrzeby przedszkola. Jest to budynek jednopiętrowy, który w 2016r przeszedł gruntowny remont wraz z przebudową pomieszczeń. W budynku znajdują się:

- w piwnicy: magazyny artykułów spożywczych i przemysłowych, kotłownia, obieralnia warzyw, schowek na zabawki,

- na parterze : kuchnia, zmywalnia naczyń, jadalnia, magazyn intendenta, łazienka personelu, pokój nauczycielski z biblioteczką przedszkolną, który służy także do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej, gabinet dyrektora, pomieszczenie socjalne oraz 2 szatanie dla dzieci

- na I piętrze: dwie sale zabaw z łazienkami dla dzieci,

- strych: stanowi miejsce przechowywania nieużywanych sprzętów, suszarnię

Za budynkiem przedszkola znajduje się ogród, do wyłącznej dyspozycji przedszkola, wyposażony w nowe urządzenia do zabawy.

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach jest palcówką publiczną:

- prowadzi działalność wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego

- dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2. ROZKŁAD ZAJĘĆ I GODZINY PRACY

Przedszkole pracuje cały rok. Przerwy wakacyjne ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30.

W tym czasie odbywają się zadania planowane i inspirowane przez nauczycielki wynikające z realizacji podstawy programowej oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, jak również zajęcia dodatkowe. Realizacja podstawy programowej – darmowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu- odbywa się w godzinach: 7.30-12.30. Pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu są płatne – 1zł. za 1h.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferowany jest otwarty styl pracy i metody aktywizujące działalność dzieci. Tworzone są sytuacje edukacyjne uwzględniające potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci wspomagające ich indywidualny rozwój poznawczy, ruchowy, emocjonalny i społeczny.

W godzinach rannych odbywają się zwykle zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym- prowadzone przez nauczycielki grup i zatrudnionych specjalistów w zależności od potrzeb i inicjatywy dzieci oraz życzeń rodziców.

Trzy godziny w tygodniu odbywa się nauka języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. W zajęciach tych uczestniczą dzieci, których rodzice złożyli deklarację. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z nauki języka angielskiego dla wszystkich dzieci.

Raz w tygodniu odbywają się także zajęcia rytmiczno-taneczne dla wszystkich dzieci.

W przedszkolu, 2 razy w tygodniu, prowadzone są również zajęcia logopedyczne, w których uczestniczą dzieci ze specyficznymi potrzebami, wyłonione w wyniku badań przesiewowych przez terapeutę mowy oraz indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zajęciach tych mogą również uczestniczyć rodzice dzieci, aby ćwiczenia zalecone przez logopedę mogły być kontynuowane w domu.

Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy inspirowane przez dzieci w budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia dodatkowe, takie jak: religia.

3. PODZIAŁ NA GRUPY

Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci. Podzielone są na dwie grupy wiekowe:

I grupa to Kubusie -  5, 6 latki, II grupa to: 3, 4 i 5- latki. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. Dodatkowo, w grupie młodszej pracuje pomoc nauczyciela.

Praca wychowawczo- dydaktyczna w grupie młodszej przebiega w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Plac zabaw” – wydawnictwa WSiP wspomagający nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań na kilku poziomach dostosowując je do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka. W grupie tej praca nauczyciela skupia się w znacznym stopniu na rozpoznaniu i zaspakajaniu ciekawości poznawczej dzieci, rozwijaniu i doskonaleniu ich czynności samoobsługowych i manipulacyjnych, rozwijaniu mowy oraz sprawności ruchowej.

W grupie starszej praca nauczycieli polega na wspieraniu i rozwijaniu dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. Praca wychowawczo-dydaktyczna przebiega także w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Plaz zabaw” – wydawnictwa WSiP

Priorytetem w obu grupach jest wspieranie rozwoju mowy, emocjonalnego, zdrowotnego i ruchowego dzieci, sprawności manualnej i samodzielności.

4. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Przedszkole zatrudnia 14 osób, w tym: 7 nauczycieli (z dyrektorem), 1 pracownika administracji - intendenta i 6 pracowników obsługi. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na czas nieokreślony. Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Placówka zatrudnia także Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nauczyciele dbają o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych (m.in.) przez MODEN w Opolu, Opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Opolu, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach osobowych nauczycieli.

Inną formą doskonalenia jest bieżąca lektura nowości metodycznych z biblioteki przedszkolnej, udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez metodyka oraz wydawnictwa pedagogiczne, wymiana doświadczeń na szkoleniowych radach pedagogicznych, podczas zajęć koleżeńskich, czy w codziennych kontaktach.

Intendentka- zajmuje się sprawami finansowymi - prowadzi odpłatność za przedszkole, zaopatrzeniem placówki w żywność, środki czystości itp., planowaniem posiłków.

Pracownicy obsługi m.in. zajmują się przygotowywaniem i wydawaniem posiłków, są odpowiedzialni za utrzymanie czystości w przedszkolu.

Wszyscy pracownicy biorą udział w opiece nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu i podczas zajęć poza terenem placówki, respektując prawa dziecka.

Dyrektor kieruje pracą całego zespołu, oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

 

II.STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

1. NASZA WIZJA

Nasze przedszkole zapewnia:

- dzieciom – warunki do właściwego rozwoju

- rodzicom – pomoc i wsparcie w kierowaniu rozwojem ich dzieci

- środowisku – wzajemną współpracę, organizowanie imprez środowiskowych i występów dzieci

WEWNĄTRZ PLACÓWKI:

Mocne strony-

- wykwalifikowana kadra pedagogiczna dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem, wykorzystująca swoją wiedzę i umiejętności w codziennej pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej, dbająca systematycznie o własny rozwój zawodowy,

- wyremontowany budynek, przebudowane, odnowione pomieszczenia przedszkolne

- estetycznie i funkcjonalnie urządzone sale zabaw,

- bogaty zbiór literatury pedagogicznej i psychologicznej,

- współdziałający w procesie wychowania i opieki zespół pracowników administracji i obsługi,

- organizowanie imprez integrujących całą społeczność przedszkolną- Urodziny Kubusia Puchatka, Jasełka, uroczystości przedszkolne,

- organizowanie imprez dochodowych na rzecz przedszkola – kiermasze świąteczne, zabawa karnawałowa lub andrzejkowa

- przychylność rodziców, dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym,

- atmosfera przedszkola stwarzająca przyjemne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci,

- respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola

Słabe strony-

- małe środki na zakup pomocy dydaktycznych i książek

NA ZEWNĄTRZ PLACÓWKI

SZANSE

- pozyskanie środków z Unii Europejskiej na doskonalenie nauczycieli

- przekonanie nowych rodziców o celowości i skuteczności współpracy

- zorganizowanie wsparcia i pomocy rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach (współpraca z MOPS)

- obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego przed podjęciem nauki w szkole

- pozyskanie sponsorów

ZAGROŻENIA

- ubożenia społeczeństwa

- ubożenie gminy

2. NASZA MISJA:

WSZYSTKO DAĆ DZIECIOM Z SIEBIE

BY PIĘKNE DZIECIŃSTWO MIAŁY,

BY MĄDROŚĆ, DOBRO I MIŁOŚĆ

NIOSŁY Z SOBĄ W ŚWIAT CAŁY

 

W naszym przedszkolu dzieci:

- mają stworzone warunki optymalnego rozwoju

- zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym formą pracy

- nabywają pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych

- rozwijają aktywność twórczą i ruchową

- mają możliwość poznania swoich mocnych stron poprzez udział w różnych konkursach, festiwalach, zawodach i olimpiadach

- poznają swoje prawa i uczą się przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych

- uwrażliwiają się na potrzeby innych i uczą się współpracować z nimi

- czują się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze

- obcują ze sztuką

3. CELE PRZEDSZKOLA – PRIORYTETY

- dobrze przygotować dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole

- wdrażać do zdrowego trybu życia

- poznawać z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i życiu codziennym

- rozwijać twórcze postaw dziecka

- rozwijać mowę dzieci

- rozwijać sprawność fizyczną i manualną dzieci

- rozbudzać wrażliwość emocjonalną i moralną wychowanków

- wdrażać dzieci do samodzielności i pomóc im uwierzyć w swoje możliwości

- wspierać rodzinę w procesie kierowania rozwojem swoich dzieci

- uczyć współpracy z innymi dziećmi i najbliższym otoczeniem

- rozwijać współprace ze środowiskiem lokalnym

- uświadamiać dzieciom ich prawa oraz nauczyć przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych

- wspierać nauczycieli w ich rozwoju zawodowym

4. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW

- stosowanie aktywnych metod pracy wpływających na twórcze postawy dziecka

- organizowanie sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny i moralny dzieci

- organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na rozwój sprawności manualnej dzieci i samodzielności

- organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na rozwój mowy dzieci

- organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na poznanie zasad zdrowego stylu odżywiania się, przestrzegania higieny osobistej i

czystości otoczenia oraz zasad bezpieczeństwa

- wzbogacanie oferty zajęć popołudniowych dla rodziców i dzieci – uczyć ich spędzać wolny czas na wspólnej zabawie

- organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających poznanie przez dzieci ich praw i obowiązków

- podejmowanie działań wychowawczych mających na celu wprowadzenie i respektowanie norm społecznych

- wzbogacenie oferty współpracy ze środowiskiem lokalnym