Rodo

JAKIE DANE PRZETWARZAMY W NASZEJ
PLACÓWCE I JAKIE MAMY PRAWA Z TYM ZWIĄZANE.


Szanowni Państwo,
 
z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy:

§ 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe przetwarzane w placówce, jest Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach z siedzibą, pl. 1 Maja 11, 47-330 Zdzieszowice (dalej „placówka”).

§ 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Można do nas napisać - puchatkoweprzedszkole@wp.pl lub na adres Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach z siedzibą, pl. 1 Maja 11, 47-330 Zdzieszowice.

§ 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Artura Krzyża, z którym możne się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@orange.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

§ 4. Skąd mamy dane które przetwarzamy?

Przekazaliście nam je :

 • Podczas procesów rekrutacyjnych dzieci

 • Podczas procesów zatrudniania pracowników w placówce

 • W trakcie czynności zawierania umów cywilno-prawnych

Otrzymaliśmy je:

 • Od prawnych opiekunów, którzy wskazali nam osoby upoważnione do odbioru dzieci z placówki

§ 5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą placówkę?

Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa,

przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Dla danych pracowników placówki są to:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16).

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j. Z dnia 2016.10.12).

 • Obwieszczenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dla danych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) są to:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U z 2014r., poz. 1170 z 2015r., poz. 1250; z 2016r., poz 1368r; z 2017r., poz. 1648)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r.,w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U z 2017r., poz. 610)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Oświatowej z dnia 11 sierpnia 2017r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych oświatowych oraz wzory wydruków zestawień zbiorczych.

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Dla danych kontrahentów:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483 z dnia 1997.07.16).

 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), artykuł 6, ust. 1, lit. b- (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§ 6. Jakie uprawnienia wobec naszej placówki w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

 • prawo żądania dostępu do danych osobowych,

 • prawo żądania sprostowania ich oraz żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym),

 • żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: nasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofniemy naszą zgodę na przetwarzanie danych, zgłosimy sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy nasze dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziemy chcieli, aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiemy sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

§ 7. Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane są przekazywane podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe udostępniamy również podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

§ 8. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane zgodnie z obowiązującą w naszej placówce instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującym w tym zakresie prawem. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.

§ 9. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na nasze prawa?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 10. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

§ 11. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych jest wymogiem prawnym nakładanym przez akty prawne wymienione w niniejszej klauzuli informacyjnej. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało:

Dla danych pracowników placówki – niezawarciem umowy o pracę.

Dla danych kontrahentów – niepodjęciem współpracy

Dla danych uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) – skierowaniem wniosków o uzyskanie tych danych do odpowiednich organów państwa.