Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka

47-330, Zdzieszowice Plac 1 Maja 11

tel. 77 484 44 45

E-mail: puchatkoweprzedszkole@wp.pl

Przejdź do strony głównej

Poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Jesteś tutaj: Start / O PRZEDSZKOLU

O PRZEDSZKOLU

INFORMACJA DO BIP

ADRES:

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka

Pl. 1 Maja 11

47-330 Zdzieszowice

Tel/fax – 77 4844445

e-mail – puchatkoweprzedszkole@wp.pl

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:

Bogusława Hawzner

STATUS PRAWNY:

Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego – Miasta i Gminy Zdzieszowice

NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA:

Placówka nosi nazwę Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka. Jest placówką wychowania przedszkolnego zorganizowaną na podstawie zarządzenia Nr2/92 Burmistrza Miasta i Gminy w Zdzieszowicach z dnia 01.09.1992r.

Przedszkole posiada numer statystyczny – Regon – 530580493 oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP – 749-17-98-866.

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie przepisów:

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i jej przepisów wykonawczych

- statutu.

Przedszkole posiada imię oraz logo.

Przedszkole jest usytuowane przy Placu 1-go Maja 11.

Mieści się w budynku komunalnym, zaadaptowanym na potrzeby przedszkola. Jest to budynek jednopiętrowy, który w 2016 roku przeszedł gruntowny remont wraz z przebudową pom ieszczeń. W budynku znajdują się:

- na parterze : kuchnia, zmywalnia naczyń, jadalnia, magazyn intendenta, 2 szatnie dla dzieci, łazienka personelu, pomieszczenie socjalne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z biblioteką przedszkolną, w którym prowadzona jest także terapia logopedyczna i zajęcia korekcyjno - kompensacyjne.

- na I piętrze: dwie sale zabaw z łazienkami dla dzieci.

- w piwnicach: magazyny artykułów spożywczych i przemysłowych, kotłownia c.o., obieralnia warzyw, schowek na zabawki oraz pomieszczenie gospodarcze

- strych :stanowi miejsce przechowywania nieużywanych sprzętów, suszarnię

Za budynkiem przedszkola znajduje się ogród z przebudowanym placem zabaw dla dzieci do wyłącznej dyspozycji przedszkola.

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach jest palcówką publiczną:

- prowadzi działalność wychowawczo- dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego

- dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

- zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ I GODZINY PRACY:

 

Przedszkole pracuje cały rok. Przerwy wakacyjne ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30.

W tym czasie odbywają się zadania planowane i inspirowane przez nauczycielki wynikające z realizacji podstawy programowej oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, nauka języka angielskiego,  jak również zajęcia dodatkowe.

 W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferowany jest otwarty styl pracy i metody aktywizujące działalność dzieci. Tworzone są sytuacje edukacyjne uwzględniające potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci wspomagające ich indywidualny rozwój poznawczy i emocjonalny.

 W godzinach rannych odbywają się zwykle zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym- prowadzone przez nauczycielki grup i zatrudnionych specjalistów w zależności od potrzeb i inicjatywy dzieci oraz życzenia rodziców.

 Rano odbywają się również: religia  ( 2 razy  w tygodniu po 0,5h dla dzieci 6 letnich) oraz terapia logopedyczna dla dzieci z zaburzeniami mowy, które posiadają opinię 
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej wydenej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz wyłonione w wyniku badań przesiewowych przeprowadzonych  przez terapeutę mowy. W zajęciach tych uczestniczą również rodzice dzieci, aby ćwiczenia zalecone przez logopedę mogły być kontynuowane w domu. Zajęcia te są ofertą bezpłatną. Prowadzone są także zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci, które posiadają opinię o pomocy psychologiczno-pedagogicznej wydanej przez poradnię.

Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy inspirowane przez dzieci w budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia dodatkowe, takie jak: rytmika (1 raz w tygodniu) oraz nauka języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego (3 godziny w tygodniu). Nauka języka mniejszości organizowana jest dla dzieci, których rodzice złożyli deklarację. Zajęcia te są realizowane poza minimum programowym przedszkola – po zajęciach organizowanych w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej.

 

PODZIAŁ NA GRUPY:

 Do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 50 dzieci. Podzielone są na dwie grupy wiekowe:

I- 5, 6 latki, II- 3, 4,5- latki. W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. Dodatkowo, w grupie młodszej pracuje pomoc nauczyciela.

Praca wychowawczo- dydaktyczna w grupie młodszej przebiega w oparciu o program „Plac zabaw” wydawnictwa WSiP wspomagający nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań na kilku poziomach dostosowując je do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka. W grupie tej, praca nauczyciela skupia się w znacznym stopniu na rozpoznaniu i zaspakajaniu ciekawości poznawczej dzieci, rozwijaniu i doskonaleniu ich czynności samoobsługowych i manipulacyjnych oraz sprawności ruchowej.

W grupie starszej praca nauczycieli polega na wspieraniu i rozwijaniu dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. Praca wychowawczo-dydaktyczna przebiega w oparciu o program „ Plac zabaw”

Priorytetem w obu grupach jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci, kształtowanie kompetencji kluczowych.

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA:

Przedszkole zatrudnia 14 osób, w tym: 7 nauczycieli (z dyrektorem), 1 pracownika administracji i 6 pracowników obsługi. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na czas nieokreślony.

Nauczyciele dbają o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Pracownica administracji- intendentka- zajmuje się sprawami finansowymi (np.. odpłatność za przedszkole), zaopatrzeniem placówki w żywność , środki czystości itp., planowaniem posiłków.

Pracownicy obsługi m.in. zajmują się przygotowywaniem i wydawaniem posiłków, są odpowiedzialni za utrzymanie czystości w przedszkolu.

Wszyscy pracownicy biorą udział w opiece nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu i podczas zajęć poza terenem placówki, respektując prawa dziecka, wykonując zlecone im czynności przez nauczycieli.

Dyrektor kieruje pracą całego zespołu, oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

 

ORGANY PRZEDSZKOLA:

Organami przedszkola są:

- Dyrektor przedszkola

-Rada Pedagogiczna

-Rada Rodziców

 

Dyrektor przedszkola jest kierownikiem jednostki budżetowej.

- współpracuje z radą pedagogiczna i rodzicami

- decyduje w sprawach: zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom, występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

- kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz

-sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówce

- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne

- realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących

- kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący

- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie

- ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu po zasięgnięciu opinii rady rodziców

- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą działalność przedszkola

- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

- w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz rodzicami

- dba o systematyczne kształcenie nauczycieli

 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki

- radę pedagogiczną tworzą i biorą udział wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar zatrudnienia

- przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola

- w posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgoda lub na wniosek rady pedagogicznej

 

Rada rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

- zasady tworzenia rady uchwala ogół rodziców przedszkola

- rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola

-rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 

NASZA MISJA:

 

WSZYSTKO DAĆ DZIECIOM Z SIEBIE

BY PIĘKNE DZIECIŃSTWO MIAŁY,

BY MĄDROŚĆ, DOBRO I MIŁOŚĆ

NIOSŁY Z SOBĄ W ŚWIAT CAŁY

 

W naszym przedszkolu dzieci:

- mają stworzone warunki optymalnego rozwoju

- zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym formą pracy

- nabywają pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa włanego i innych

- rozwijają aktywność twórczą, ruchową

- maja możliwość poznania swoich mocnych stron poprzez udział w różnych konkursach, festiwalach, zawodach i olimpiadach

- poznają swoje prawa i uczą się przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych

- uwrażliwiają się na potrzeby innych i uczą się spółpracować z nimi

- czują się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze

- obcują ze sztuką

 

CELE PRZEDSZKOLA – PRIORYTETY:

- dobrze przygotować dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole

- wdrażąć do zdrowego trybu życia

- poznawać z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i życiu codziennym

- rozwijać twórcze postawy dziecka

- rozwijać sprawność fizycznąi manualną dzieci

- rozwijać kompetencję kluczowe dzieci

- rozwijać i usprawniać mowę dzieci

- rozbudzać wrażliwość emocjonalną i moralną wychowanków

- wdrażać dzieci do samodzielności i pomóc im uwierzyć w swoje możliwości

- uczyć współpracy z innymi dziećmi i najbliższym otoczeniem

- uświadamiać dzieciom ich prawa oraz nauczyć przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych

- wspierać rodzinę w procesie kierowania rozwojem swoich dzieci

- rozwijać współpracę ze środowiskiem lokalnym

- wspierać nauczycieli w ich rozwoju zawodowym

SPOSOBY REALIZACJI CELÓW:

- stosowanie aktywnych metod pracy wpływających na twórcze postawy dziecka

- organizowanie sytuacji edukacyjnych wspierających rozwójintelektualny, fizyczny, emocjonalny i moralny dzieci

- organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na rozwój  sprawności manualenj dzieci i samodzielności

- organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na rozwój mowy dzieci

- organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na poznanie zasad zdrowego stylu życia, przestrzeganie higieny osobistej, czystości otoczenia i zasad bezpieczeństwa

- organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających poznanie przez dzieci ich praw i obowiązków

- wzbogacanie oferty współpracy ze środowiskiem.

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2016-05-22 21:25przez:
Opublikowano:2016-05-22 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Publiczne Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka
Odwiedziny:787

  • Brak wpisów.